QĐND - Binh đoàn Tây Nguyên vừa tổng kết việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên giai đoạn 1996-2008.

12 năm qua, các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, hiệp đồng với các địa phương thâm nhập, tuyển nhận chiến sĩ đạt 100% kế hoạch, chất lượng ngày càng nâng cao; tỉ lệ phải thải loại về sức khỏe giảm từ 1,46% năm 1996 xuống còn 0,29% năm 2008. Các đơn vị đã giáo dục, bảo đảm tốt đời sống bộ đội, thực hiện tốt chế độ, chính sách nên tỉ lệ đào ngũ phải cắt quân số từ 4% năm 1996 xuống còn 0,012% năm 2008. Chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự được bàn giao cho địa phương chu đáo, an toàn. Binh đoàn làm tốt việc xây dựng, nắm nguồn, phúc tra chất lượng lực lượng dự bị động viên, sắp xếp đủ 100% đầu mối.

ĐỒNG MINH NGỌC