Tại hội nghị, các đại biểu nghe giới thiệu 5 nội dung gồm: Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam và an ninh quốc gia; Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Hoàng Quang Thuận phát biểu khai mạc hội nghị.   

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Quang Thuận nhấn mạnh: Để nâng cao chất lượng hiệu quả việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Thường vụ Đảng ủy BCPB yêu cầu: Các đại biểu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng; tập trung nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII, để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng. Kết hợp học tập tại hội nghị với tự nghiên cứu tài liệu để nhận thức đầy đủ từng nội dung; nắm vững những nội dung cơ bản và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng để phục vụ cho hoạt động tuyên truyền, giáo dục và vận dụng vào thực tiễn cơ quan, đơn vị mình.

Tin, ảnh: KIM ANH