Quân đội ta do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; là lực lượng vũ trang cách mạng mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ta luôn kiên định nguyên tắc: Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân; đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị. Thấm nhuần sâu sắc và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, thực hiện phương châm: "Người trước súng sau"; nhiệm vụ quân sự phải phục tùng nhiệm vụ chính trị; "Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại"... đã trở thành quan điểm, đường lối, nguyên tắc chỉ đạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về mọi mặt, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu.

leftcenterrightdel
Bìa cuốn sách. 

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị thực chất là giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc cho quân đội, bảo đảm cho quân đội luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; là đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì Tổ quốc phụng sự, vì nhân dân phục vụ. Để làm được điều đó, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và hướng dẫn nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, làm cho công tác này thực sự trở thành “linh hồn, mạch sống” của quân đội.

Với cương vị là Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ theo đúng tinh thần của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đại tướng Lương Cường đã có nhiều bài nói, bài viết sâu sắc về chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, làm cơ sở để quân đội ta quán triệt, thực hiện thắng lợi các chức năng, nhiệm vụ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ quân đội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tổ chức sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng Lương Cường đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ để xuất bản cuốn sách: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới”.

Cuốn sách được chia thành 4 phần. Phần thứ nhất: Giữ vững định hướng chính trị trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Phần thứ hai: Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của quân đội. Phần thứ ba: Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Phần thứ tư: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong tình hình mới.

Đại tướng Lương Cường khẳng định: "Công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam là một bộ phận quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với quân đội nhằm xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có sức chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thực tiễn hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta cho thấy, quan tâm chăm lo nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị luôn là định hướng chính trị đúng đắn và là bài học kinh nghiệm quý báu trong xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị".

Nội dung cuốn sách góp phần tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới, giúp bạn đọc có thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu những vấn đề về lý luận chính trị-quân sự; đồng thời góp phần thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân.

THUẬN THIẾT