Báo cáo công tác tài chính của Cơ quan TCCT do Đại tá Khổng Văn Minh, Trưởng phòng Tài chính TCCT trình bày tại hội nghị nêu rõ: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng TCCT, công tác tài chính năm 2016 của Cơ quan TCCT đã thực hiện tốt nhiệm vụ, đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Công tác lập, phân cấp dự toán ngân sách thực hiện có nền nếp theo đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, thực hiện kế hoạch ngân sách sát với dự toán được giao; công tác bảo đảm kinh phí đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ, bảo đảm đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn cho các đối tượng; các chính sách mới, chế độ mới về tài chính được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nguyên tắc, chế độ quy định tài chính trong quản lý, sử dụng ngân sách, vật tư, tài sản của đơn vị từng bước được tăng cường, quá trình chi tiêu, mua sắm thực hiện đúng trình tự, quy định. TCCT thường xuyên quan tâm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhằm cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ và bổ sung ngân sách, chấp hành đúng quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng...

leftcenterrightdel

Thượng tướng Lương Cường, phát biểu tại hội nghị. 

leftcenterrightdel

Thượng tướng Trần Đơn, phát biểu kết luận hội nghị. 

leftcenterrightdel

Các đại biểu dự hội nghị. 

Trên cơ sở kết quả thẩm định của Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng và phát biểu của các đại biểu tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn biểu dương các cơ quan chức năng đã phối hợp làm tốt công tác thẩm định, quyết toán ngân sách chặt chẽ, đúng quy định. Công tác tài chính trong năm 2016 của Cơ quan TCCT đã được Đảng ủy, Thủ trưởng TCCT lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nền nếp, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; quản lý tài chính chặt chẽ, chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ. 

leftcenterrightdel
Đại tá Lưu Sỹ Quý, phát biểu tại hội nghị. 
leftcenterrightdel
 Đại tá Khổng Văn Minh, báo cáo công tác tài chính năm 2016 của Cơ quan TCCT.

Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu, Cơ quan TCCT cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tài chính năm 2017 theo đúng nguyên tắc, quy định, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động CTĐ,CTCT của toàn quân và nhiệm vụ của cơ quan TCCT. Thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tài chính có phẩm chất, năng lực toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ gắn với đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua của ngành, thực hiện tốt công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Nhất trí với các nội dung đề xuất, kiến nghị của TCCT, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giao cho các cơ quan chức năng phối hợp nghiên cứu, tham mưu tổ chức thực hiện trong thời gian tới...

Tin, ảnh: XUÂN DÂN