5 năm qua, Đảng ủy Quân khu 1, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, sáng tạo, có hiệu quả các chủ trương, biện pháp thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTƯ. Trong đó, đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; chú trọng việc cụ thể hóa 5 tiêu chí phấn đấu của cán bộ, đảng viên, 5 chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới thành những nội dung, chỉ tiêu phấn đấu cụ thể sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân; lựa chọn xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm mang lại hiệu quả thiết thực... Qua thực hiện các chỉ thị đã tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp tác phong công tác cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD vững chắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. LLVT quân khu có hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp tôn vinh, khen thưởng; hơn 500 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ. (MẠNH QUỲNH)

* Cùng ngày, Đảng ủy Quân khu 2 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Qua 5 năm thực hiện chỉ thị, trong LLVT Quân khu 2 đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương. Các cơ quan, đơn vị trong quân khu đã tích cực bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực, quy định cụ thể về trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, bí thư, cấp ủy trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần tạo chuyển biến rõ nét về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Từ các chủ trương, giải pháp, cách làm phù hợp, đã khơi dậy tinh thần chủ động sáng tạo, nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện Chỉ thị số 05, toàn quân khu có 56 đề tài, 134 sáng kiến, 58 tài liệu, 27 công trình nghiên cứu được ứng dụng vào các lĩnh vực công tác và đời sống bộ đội; 31 tập thể, 38 cá nhân được Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh quân khu khen thưởng. (TRUNG HIẾU)

* Ngày 5-5, Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân chủng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; có nhiều biện pháp tích cực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05. Đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục có sự chuyển biến tích cực về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật; phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục đi vào chiều sâu; hiệu quả công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp có nhiều đột phá mới, chất lượng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được nâng lên rõ rệt. Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 đã có 9.750 tập thể, 96.150 cá nhân được khen thưởng. (ĐỨC LƯU)