leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HẢI

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, Văn phòng Bộ Quốc phòng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật là, Văn phòng Bộ Quốc phòng đã hoàn thành tốt các chức năng nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp và hành chính phục vụ, giúp Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và quản lý nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chuẩn bị tài liệu, bảo đảm phục vụ các hội nghị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Cùng với đó đã đã tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X; Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; triển khai các hoạt động đối ngoại quân sự, quốc phòng theo đúng quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước...

leftcenterrightdel
 

Văn phòng Bộ Quốc phòng cũng đã triển khai xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch, công tác xây dựng luật, pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu việc chỉ đạo, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong quân đội, quản lý nhà nước về công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ, công tác thu thập quản lý, bảo quản, khai thác tài liệu lưu trữ trong kho lưu trữ  đúng quy định, quy trình, nguyên tắc; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nghiệp vụ công tác văn phòng trong toàn quân.

Về xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, Văn phòng Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt các quy định về xây dựng đơn vị chính quy, duy trì nghiêm nền nếp chế độ làm việc, đẩy mạnh xây dựng văn hóa công sở. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Văn phòng luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; xử lý kịp thời các công việc thường xuyên, đột xuất…

leftcenterrightdel
Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HẢI

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị Văn phòng Bộ Quốc phòng cần tích cực đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, nhất là công tác nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp và hành chính phục vụ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị nắm vững tình hình và tham mưu cho Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Đặc biệt, tập trung kiện toàn tổ chức biên chế Văn phòng theo hướng tinh, gọn, mạnh, đồng bộ, chính quy. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên Văn phòng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì cả về phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo bước đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng. Thực hiện tốt công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ các tài liệu; đồng thời tích cực thu thập, chỉnh lý số hóa, bảo quản, khai thác tài liệu, bảo đảm chất lượng, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ của quân đội...

NGUYỄN THẢO