Đảng ủy, Bộ tư lệnh Công binh cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục giải quyết, xử lý dứt điểm các điểm đất chồng lấn theo phương án được Bộ Quốc phòng thông qua. Ngoài ra, binh chủng đã phối hợp với chính quyền các địa phương thu hồi nhiều điểm đất quốc phòng bị lấn chiếm theo đúng quy định của pháp luật.

VĂN CHIỂN