Kế hoạch xác định rõ: Các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương phải tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên trách; đối chiếu với điều ước quốc tế, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới phù hợp với Luật Biên phòng Việt Nam. Đồng thời, các bộ, ngành liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Biên phòng Việt Nam. Trong đó, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong tháng 9-2021 trình Chính phủ ban hành 2 nghị định: Quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam; Quy định quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của bộ đội biên phòng (BĐBP).

Theo kế hoạch, trong tháng 9-2021, Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới; Dự án tăng cường lực lượng; nâng cao năng lực; sửa chữa, trang bị, nâng cấp phương tiện chuyên dụng để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật của BĐBP giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng hoàn thành xây dựng 2 thông tư trong tháng 11-2021: Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thuộc quyền trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới; phối hợp giữa BĐBP và các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong thực thi nhiệm vụ biên phòng; Thông tư quy định hình thức quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên và hình thức quản lý, bảo vệ biên giới tăng cường của BĐBP...

LÂM SƠN