Những năm qua, phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân các dân tộc trên địa bàn, truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang (LLVT) quân khu qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 xác định tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh, thế trận phòng thủ quân khu vững chắc là yêu cầu, nhiệm vụ chiến lược trong thời kỳ mới, góp phần bảo vệ vững chắc địa bàn, bảo đảm cho địa phương phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH).

 Nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các tỉnh trên địa bàn nỗ lực xây dựng nền QPTD vững mạnh, tạo nên thế trận phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ (KVPT) địa phương đi vào chiều sâu vững chắc. Thế trận QP-AN được quy hoạch, điều chỉnh phù hợp với từng vùng, địa phương, địa bàn và điều kiện, tiềm năng phát triển KT-XH. Các công trình phòng thủ, công trình chiến đấu, huấn luyện và phòng thủ dân sự từng bước được xây dựng, hoàn chỉnh; tập trung ưu tiên trên các hướng biên giới, địa bàn trọng điểm. LLVT quân khu được xây dựng và huấn luyện phù hợp, có nhiều đổi mới và phát triển; trình độ, khả năng SSCĐ và chiến đấu đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới và thực hiện tốt phương châm “làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh”, tạo thuận lợi để các địa phương phát triển nhanh, bền vững. 

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Sư đoàn 316, năm 2020. Ảnh: NGÔ HÙNG

Quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để nâng cao hiệu quả xây dựng nền QPTD vững mạnh, thế trận KVPT quân khu vững chắc, các cấp trong LLVT quân khu chủ động, nghiên cứu nắm chắc quan điểm quân sự của Đảng, vận dụng sáng tạo vào xây dựng các kế hoạch, quy hoạch, đề án phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn quân khu luôn coi trọng xây dựng nền QPTD vững mạnh, KVPT các cấp vững chắc, ổn định về chính trị, mạnh về kinh tế, vững về QP-AN, bảo đảm đủ khả năng và sức mạnh cần thiết, xử lý hiệu quả các tình huống. 

Để hoàn thành mục tiêu đã xác định, quân khu phối hợp với các địa phương tập trung chăm lo xây dựng, nâng cao tiềm lực chính trị-tinh thần, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Đặc biệt, xuất phát từ đặc điểm địa bàn Quân khu 2 là một trong những trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch với việc lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền... nhằm kích động tư tưởng ly khai, tự trị; tuyên truyền, kích động nhân dân, gieo rắc nghi ngờ, làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Do đó, quân khu đặt ra yêu cầu cao đối với công tác tuyên truyền giáo dục làm cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò nhiệm vụ xây dựng nền QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận phòng thủ quân khu và KVPT các cấp vững chắc; đấu tranh, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Cơ quan quân sự các cấp phải chủ động làm tốt tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương coi trọng xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, tạo mọi điều kiện để xây dựng KVPT vững chắc ngay từ cơ sở.

Các cơ quan chức năng của quân khu phối hợp chặt chẽ với các địa phương, nhất là hội đồng giáo dục QP-AN các tỉnh tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP-AN cho các đối tượng, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở và thế hệ trẻ, chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ, cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, quyết tâm, trách nhiệm và sức mạnh của cả hệ thống chính trị để bảo vệ Tổ quốc. Các cơ quan, đơn vị trong LLVT quân khu thường xuyên bám nắm địa bàn, phát hiện, xử lý kịp thời, hiệu quả những vụ việc phức tạp. Chú trọng làm tốt công tác dân vận, xây dựng chính trị cơ sở, xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, qua đó củng cố lòng tin của nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền QPTD vững mạnh và thế trận phòng thủ các địa phương ngày càng vững chắc.

Thấu suốt quan điểm của Đảng về xây dựng “tiềm lực kinh tế là trọng tâm”, nhân tố vật chất trực tiếp tạo nên sức mạnh trong thế trận phòng thủ, quân khu phối hợp với các tỉnh tập trung phát triển kinh tế, kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, bảo đảm mỗi nhiệm vụ phát triển KT-XH đều gắn với mục tiêu tăng cường tiềm lực QP-AN. Trên cơ sở đặc điểm, điều kiện của từng vùng, khu vực và tỉnh, cơ quan quân sự các cấp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các chương trình, dự án kinh tế theo hướng phát huy thế mạnh của địa bàn; phối hợp vận động nhân dân định canh, định cư, ổn định đời sống... Tham mưu với địa phương gắn quy hoạch phát triển KT-XH với thế trận phòng thủ các cấp, trong đó quân khu tập trung thực hiện các đề án: “Quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng trong tình hình mới”; “Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội giai đoạn 2021-2025”; quy hoạch tổng thể khu kinh tế-quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 sát với thực tiễn, vừa bảo đảm an sinh xã hội vừa phát triển kinh tế và xây dựng thế trận phòng thủ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ của Tổ quốc cả trước mắt cũng như lâu dài. 

Bên cạnh đó, quân khu tập trung xây dựng nâng cao tiềm lực quân sự. Đây được xác định là nội dung cốt lõi trong xây dựng nền QPTD và thế trận phòng thủ. Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, gắn với hoàn chỉnh thế trận phòng thủ; chú trọng xây dựng LLVT quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện tổ chức biên chế đúng quy định, ưu tiên bảo đảm quân số các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, lực lượng đặc thù, đơn vị ở địa bàn trọng điểm; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế cơ quan, đơn vị theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo đổi mới, nâng cao chất lượng diễn tập; phối hợp nghiên cứu, chỉ đạo luyện tập, làm rõ cơ chế điều hành ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, gắn với xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; lực lượng dự bị động viên hùng hậu...

Để tạo nên thế trận phòng thủ liên hoàn, vững chắc, Quân khu 2 phối hợp với các địa phương tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch, xây dựng thế trận quân sự trong KVPT. Trong đó tập trung đầu tư xây dựng các chốt chiến dịch, cụm điểm tựa phòng ngự, sở chỉ huy, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần-kỹ thuật gắn với thế trận phòng thủ quân khu và thế trận phòng thủ các cấp; kết hợp, tận dụng, cải tạo hang động tự nhiên thành các công trình quân sự, bảo đảm bí mật, bất ngờ, vững chắc; đưa công tác đối ngoại quốc phòng đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần tạo môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ củng cố thế chiến lược của đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Trước tình hình thế giới, khu vực, trong nước có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Quân khu 2 và các địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, trong đó có nhiệm vụ xây dựng, củng cố nền QPTD và xây dựng KVPT vững chắc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của quân khu và các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành, các lực lượng trên địa bàn với nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, sát thực tiễn để xây dựng nền QPTD vững mạnh, thế trận phòng thủ quân khu vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường tiềm lực QP-AN, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng PHẠM HỒNG CHƯƠNG, Tư lệnh Quân khu 2