leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Phòng Chính trị với các Ban: Tuyên giáo, Tổ chức, Dân vận của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực toàn diện, có hiệu quả các nội dung về công tác xây dựng Đảng và công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Trận địa tư tưởng của Đảng được giữ vững và tăng cường; cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và nhân dân trên địa bàn có nhận thức sâu sắc về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng tổng hợp của LLVT tỉnh không ngừng được nâng lên… Qua đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng tiềm lực chính trị; thế trận lòng dân; phát triển kinh tế, xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh. 

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến trên toàn diện 3 mặt công tác: Tuyên giáo (Tuyên huấn), Tổ chức, Dân vận. Trong đó, các đại biểu đi sâu vào phương hướng, biện pháp giải quyết những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, phát huy mặt tích cực nhằm thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp trong thời gian tới...

Tin, ảnh: ĐOÀN VĂN NAM