Đây là điều kiện thuận lợi về huy động nguồn nhân lực, nhưng cũng đặt ra bài toán khó trong công tác xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên (DBĐV).

Trước đặc điểm đó, theo Thượng tá Nguyễn Bá Xuân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Duy Tiên, cơ quan quân sự (CQQS) luôn nắm chắc tình hình mọi mặt, triển khai đồng bộ các biện pháp, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng DBĐV vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Để làm tốt công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị (QNDB), phương tiện kỹ thuật (PTKT) phục vụ động viên công nghiệp, Ban CHQS huyện đã duy trì nghiêm chế độ đăng ký QNDB hạng 1, hạng 2 và PTKT của nền kinh tế địa phương. Hằng năm làm tốt tổng phúc tra QNDB và PTKT làm cơ sở xây dựng các đơn vị DBĐV.

Thực hiện kế hoạch huy động lực lượng DBĐV, Ban CHQS huyện đã xây dựng kế hoạch tiếp nhận DBĐV, thường xuyên điều chỉnh, bổ sung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của địa phương, bảo đảm tính khả thi cao; tiến hành phúc tra, lựa chọn QNDB, PTKT đủ điều kiện để biên chế, sắp xếp vào các đơn vị DBĐV đúng nguyên tắc “gần, gọn địa bàn, quân đâu cán đó”, lấy chất lượng đúng chuyên nghiệp quân sự là chủ yếu, chú trọng về chất lượng chính trị với cơ cấu tỷ lệ lãnh đạo hợp lý.

Nhờ đó, đến nay địa phương đã biên chế đủ các đầu mối đơn vị DBĐV theo chỉ tiêu được giao, quân số đã xếp vào các đơn vị đạt trên 98%, trong đó đúng chuyên nghiệp quân sự trên 75%. Các PTKT sắp xếp đạt 100% chỉ tiêu, đúng chủng loại, tình trạng kỹ thuật tốt. Thượng tá Nguyễn Bá Xuân khẳng định: Cùng với công tác đăng ký, quản lý QNDB, sắp xếp đơn vị DBĐV, CQQS luôn chú trọng làm tốt mọi mặt công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch huấn luyện phù hợp, tổ chức duy trì nghiêm túc, bảo đảm nội dung, thời gian huấn luyện. Kết quả hằng năm, quân số tham gia huấn luyện luôn đạt 100%, kiểm tra 100% các nội dung đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi đạt hơn 78%. 

Có được kết quả đó, chúng tôi cho rằng Ban CHQS Duy Tiên đã thực sự coi trọng công tác quản lý, đăng ký, nắm nguồn quân dự bị. Mọi di biến động của quân dự bị đều được nắm chắc ngay từ cơ sở. Mặt khác, CQQS huyện cũng đã tích cực phối hợp với các cấp, các ngành, nhất là vận động các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tạo điều kiện việc làm cho QNDB. Vì thế hiện nay, phần lớn quân dự bị của huyện có việc làm ổn định trên địa bàn. Do đó, khi có lệnh động viên thì anh em chấp hành được ngay. Kinh nghiệm này rất cần phổ biến, nhân rộng. 

TIẾN PHÚC