Phòng, chống "tự chuyển hóa" trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng ở nước ta là một nhiệm vụ quan trọng của tất cả các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị, xã hội và của toàn dân. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi toàn Đảng đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì các thế lực lại càng ra sức xuyên tạc, chống phá trên nhiều phương diện, từ các văn kiện trình đại hội Đảng đến nhân sự. Trong đó, chúng tập trung xuyên tạc Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hòng làm lung lạc ý chí, niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chính vì vậy, việc phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng là rất quan trọng và cần tập trung vào các nội dung.

Trước hết, cần tiếp tục tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trên lĩnh vực tư tưởng, các thế lực thù địch luôn tập trung xuyên tạc, vu cáo, mưu toan xóa bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm thực hiện ý đồ làm chuyển hóa thể chế chính trị ở nước ta. Trên thực tế đã có một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân phai nhạt niềm tin, lý tưởng cách mạng ở các mức độ khác nhau, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, dao động, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức sai, quan điểm lệch lạc. Còn một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu nhiệt huyết, không hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách, nghĩa vụ; thiếu tin tưởng vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào lý tưởng, mục tiêu, con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Họ còn thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ nghĩa cá nhân trong họ trỗi dậy, chi phối, khiến cho họ hành động thực dụng vì lợi ích cá nhân, gia đình, lợi ích nhóm. Vì vậy, cần phải tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cùng với biện pháp trên, phải tăng cường công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Bởi vì công tác tư tưởng, lý luận có vai trò, vị trí quan trọng trong việc xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Do đó, phải tập trung khẳng định, bảo vệ và tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thường xuyên, liên tục và mang tính phổ thông, đại chúng. Đồng thời phải tích cực đấu tranh, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình", phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". 

TRẦN VŨ