Trả lời: Theo quy định hiện hành, tiền lương đóng-hưởng chế độ BHXH được xác định như sau:

I. Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan-binh sĩ và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân:
1. Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân, thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo cấp bậc quân hàm, ngạch, bậc, và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của mỗi người. Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở do Chính phủ quy định ở từng giai đoạn.
2. Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân được cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền cử biệt phái sang làm việc tại các cơ quan, tổ chức ngoài quân đội, công an, cơ yếu hoặc điều động sang làm việc tại các doanh nghiệp, liên doanh của quân đội, công an, cơ yếu, mà vẫn được thăng quân hàm, nâng lương theo quy định của pháp luật thì tiền lương đóng BHXH được thực hiện theo quy định tại khoản 1 của mục này.
3. Đối hạ sĩ quan- binh sĩ thì tiền lương đóng BHXH tính trên mức lương cơ sở do Chính phủ quy định ở từng giai đoạn.
II. Đối với công nhân viên quốc phòng, lao động hợp đồng
1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.
2. Người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động, nhưng không được thấp hơn mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.
3. Trường hợp mức tiền lương, tiền công tháng quy định tại khoản 1 và khoản 2 của mục này cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bằng 20 tháng mức lương cơ sở.

 Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp, xin gửi về: Phòng Biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo QĐND, số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; 024.37478610; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn

QĐND