Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 4, Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21-2-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế:

- Đơn vị tổ chức gửi đầy đủ hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế cho cơ quan của người có thẩm quyền ít nhất 40 ngày đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ít nhất 30 ngày đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của người có thẩm quyền.

Hồ sơ xin phép bao gồm: Công văn xin phép tổ chức; đề án tổ chức; văn bản có ý kiến của các cơ quan liên quan trong trường hợp các quy định pháp luật khác có yêu cầu; văn bản đồng ý chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (nếu có).

- Đối với các chương trình, dự án, phi dự án đã được phê duyệt có hợp phần là tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế nhưng chưa có đề án tổ chức hoặc cơ quan phê duyệt chương trình, dự án, phi dự án không phải là cơ quan của người có thẩm quyền theo quyết định này, đơn vị tổ chức cần tiến hành thực hiện theo quy trình được quy định tại khoản 1 của điều này trước khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

Thứ hai, sau khi được người có thẩm quyền cho phép, đơn vị tổ chức có trách nhiệm sau đây:

- Tiến hành hội nghị, hội thảo quốc tế theo nội dung và đề án đã được phê duyệt; thực hiện đúng các quy định về tài chính hiện hành;

- Chịu trách nhiệm về nội dung các tài liệu, báo cáo, tham luận, tư liệu, số liệu liên quan phát hành trước, trong và sau hội nghị, hội thảo quốc tế và bảo đảm thực hiện quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước;

- Báo cáo cơ quan của người có thẩm quyền kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trong thời gian 15 ngày kể từ khi kết thúc hội nghị, hội thảo quốc tế, đồng gửi Bộ Ngoại giao đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ để tổng hợp.                                                                       

QĐND