Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 5, Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 20-7-2020 và thay thế Nghị định số 36/2013/NĐ-CP; áp dụng đối với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, phân loại theo khối lượng công việc:

- Vị trí việc làm do một người đảm nhiệm;

- Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhiệm;

- Vị trí việc làm kiêm nhiệm.

Thứ hai, phân loại theo tính chất, nội dung công việc:

- Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý;

- Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành;

- Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung (tài chính, kế hoạch và đầu tư, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, văn phòng và một số vị trí việc làm đặc thù khác);

- Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

QĐND