Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 1-7-2019 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng thì kể từ ngày 15-8-2019, đối tượng được hưởng trợ cấp ưu đãi một lần và mức trợ cấp ưu đãi một lần được quy định như sau (mức chuẩn để xác định trợ cấp là 1.624.000 đồng):

1. Trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ là 20 lần mức chuẩn; chi phí báo tử 10.000.000 đồng.

2. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến chết trước ngày 1-1-1995; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến được truy tặng 20 lần mức chuẩn.

3. Người bị thương suy giảm khả năng lao động từ 5%-20%: Suy giảm khả năng lao động từ 5%-10% được trợ cấp 4 lần mức chuẩn; suy giảm khả năng lao động từ11%-15% được trợ cấp 6 lần mức chuẩn; suy giảm khả năng lao động từ 16%-20% được trợ cấp 8 lần mức chuẩn.

4. Trợ cấp đối với thân nhân người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày được trợ cấp 1,5 lần mức chuẩn.

5. Người hoạt động kháng chiến (trợ cấp tính theo thâm niên kháng chiến) được trợ cấp 1.200.000 đồng/1 thâm niên.

6. Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương Kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến được trợ cấp 10.000.000 đồng.

7. Trợ cấp đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 1-1-1995 được  trợ cấp 10.000.000 đồng.

8. Bảo hiểm y tế được hưởng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

9. Mai táng phí được hưởng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

QĐND