Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 4 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012, như sau:

1- Xã hội hóa các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

2- Áp dụng chính sách thuế phù hợp để giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá.

3- Quy hoạch kinh doanh thuốc lá phải phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá, phù hợp với việc giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá.

4- Khuyến khích, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn, cai nghiện thuốc lá; nghiên cứu về tác hại của thuốc lá, các phương pháp cai nghiện thuốc lá; nghiên cứu và sản xuất thuốc cai nghiện thuốc lá; hợp tác, tài trợ cho phòng, chống tác hại của thuốc lá; người sử dụng thuốc lá tự nguyện cai nghiện thuốc lá.

5- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trồng cây thuốc lá, sản xuất thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá chuyển đổi ngành, nghề.

6- Khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong phòng, chống tác hại của thuốc lá.

QĐND