Khoản 1, Điều 2, Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20-10-2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” quy định: Những bà mẹ “có hai con trở lên là liệt sĩ” thì được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Bởi vậy, theo nội dung đơn ông Hoàng Văn Nhận cung cấp thì trường hợp bà Nguyễn Thị Thảo đủ điều kiện để xét truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

Điều 5 Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH quy định: Trình tự, thủ tục đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP của Chính phủ và những quy định sau:

1. Chủ tịch UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ; tổ chức họp xét duyệt hồ sơ theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP của Chính phủ, trình chủ tịch UBND cấp huyện.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, trình chủ tịch UBND cấp tỉnh.

3. Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thực hiện việc xác nhận liệt sĩ, thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, chuyển sở nội vụ (ban thi đua-khen thưởng cấp tỉnh) thẩm định, tổng hợp và báo cáo chủ tịch UBND cấp tỉnh để chủ tịch UBND cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ (qua Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương).

4. Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước xem xét, quyết định tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Theo thông tin ông Hoàng Văn Nhận cung cấp thì hồ sơ đề nghị xét truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đối với bà Nguyễn Thị Thảo đã được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên tiếp nhận. Bởi vậy, đề nghị ông Nhận liên hệ với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên để được biết cụ thể về tiến độ giải quyết.

DƯƠNG SAO