Trong suốt thời kỳ kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTƯ, BQP), thường xuyên, trực tiếp là thủ trưởng TCCT và Đảng ủy Cơ quan TCCT; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, Cục Cán bộ đã hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ (ĐNCB) quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Những năm gần đây, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, quân đội tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, linh hoạt, cơ động; xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; các doanh nghiệp quân đội thực hiện đề án đổi mới, cơ cấu lại... đặt ra cho công tác cán bộ (CTCB) và xây dựng ĐNCB những yêu cầu mới. Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu chiến lược, Cục Cán bộ luôn quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chức năng giúp thủ trưởng TCCT tham mưu với QUTƯ, BQP đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp xây dựng ĐNCB (cả thường trực và dự bị) bảo đảm về số lượng, nâng cao chất lượng, cải thiện cơ cấu, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu tổ chức QĐND Việt Nam đến năm 2021 theo Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020.

leftcenterrightdel
Cán bộ cao cấp toàn quân tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 4-1974). Ảnh tư liệu. 

Đến nay, số lượng cán bộ cơ bản đáp ứng theo biên chế, khắc phục tình trạng thiếu cán bộ phân đội ở các đơn vị đủ quân, làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Công tác nhận xét đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, chuyển cán bộ ra ngoài quân đội được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình, tạo sự đồng thuận cao trong các cơ quan, đơn vị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Cục Cán bộ hướng trọng tâm tham mưu nâng cao chất lượng tạo nguồn, tuyển chọn đào tạo bảo đảm đáp ứng mục tiêu sau khi học viên tốt nghiệp ra trường; đồng thời tích cực đề xuất mở rộng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cả trong nước và nước ngoài đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội và hội nhập quốc tế. Triển khai thực hiện hiệu quả việc đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị theo Kết luận số 25-KL/TW của Ban Bí thư, đến nay cơ bản số cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định và số cán bộ dự kiến cơ cấu cấp ủy các cấp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về lý luận chính trị theo quy định...

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới, đặt ra yêu cầu cao đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội nói chung, xây dựng ĐNCB nói riêng, đòi hỏi CTCB quân đội phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, QUTƯ, BQP; hướng dẫn của TCCT về CTCB và xây dựng ĐNCB. Cục Cán bộ tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu xây dựng ĐNCB thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, trong đó tập trung giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu gắn với nâng cao chất lượng ĐNCB; bảo đảm ĐNCB có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; quan tâm giải quyết số lượng cán bộ phân đội còn thiếu, cán bộ ở các đơn vị mới thành lập; đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; đơn vị đóng quân, làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa; đơn vị được trang bị vũ khí, phương tiện hiện đại. Thực hiện tốt hơn công tác quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, nhất là kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ mới; nhân sự dự kiến tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026; quan tâm cán bộ qua chiến đấu, cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ ở những nơi khó khăn, gian khổ; cán bộ nghiên cứu khoa học có nhiều sáng kiến, chuyên gia đầu ngành. Thực hiện nghiêm túc việc luân phiên cán bộ từ nơi thuận lợi đến nơi khó khăn, giữa cơ quan, nhà trường với đơn vị và ngược lại để cán bộ được rèn luyện toàn diện.

Cục Cán bộ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đổi mới quy trình, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tập trung nâng cao chất lượng nguồn đào tạo, nhất là nguồn đào tạo cấp trung đoàn, sư đoàn, đào tạo sau đại học và đào tạo ở nước ngoài. Công tác đào tạo cán bộ phải bám sát quy hoạch, gắn đào tạo với sử dụng; quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại. Hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp, chính sách nhà ở đối với cán bộ; chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt, ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, khu vực khó khăn, gian khổ... phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của quân đội và điều kiện kinh tế-xã hội của đất nước.

Quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cục Cán bộ không ngừng xây đắp, phát huy truyền thống vẻ vang “Trung thành, tận tụy, công tâm, gương mẫu, chủ động, sáng tạo”; luôn kiên định vững vàng, giữ đúng nguyên tắc của Đảng, giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, giữ vững phẩm chất đạo đức, phong cách của người làm CTCB. Với những thành tích xuất sắc, Cục Cán bộ vinh dự được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý.

MINH ĐĂNG