Báo Ciudad Caracas của Venezuela đăng bài viết điểm lại những nét lớn trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh những đóng góp to lớn của Bác Hồ đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Nam. Theo tác giả bài báo, Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của Việt Nam. Với khát vọng cháy bỏng giành độc lập cho nước nhà và tự do cho nhân dân, Người đã bôn ba khắp năm châu, bốn biển, vừa lao động, học tập, vừa quan sát, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới, để từ đó tạo ra nền tảng sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi định hình được đường lối cách mạng trên cơ sở thực tiễn đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo phong trào cách mạng, làm nên thắng lợi lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới tự do và độc lập cho dân tộc Việt Nam.

Nêu bật tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài báo nhấn mạnh: Người là biểu tượng của phong cách giản dị và vì lợi ích của dân tộc, đồng thời khẳng định tư tưởng của Người trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Không những vậy, sự nghiệp giải phóng dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã đem lại vị thế xứng đáng cho nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Bác Hồ đã tiếp thu chọn lọc truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, luôn nhận thức rõ vị trí và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của văn hóa. Chính vì vậy, năm 1987, Người đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Bài báo kết luận, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nỗ lực xây dựng tình đoàn kết về chủ nghĩa quốc tế vô sản chân chính, tìm ra các giải pháp đấu tranh giải phóng loài người. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao quý của tinh thần cách mạng, độc lập, yêu nước, tình yêu đối với nhân dân, công lý. Người đã để lại một tình yêu bao la, một trí tuệ anh minh, một tầm nhìn sâu sắc và trường tồn.

Tờ The Egyptian Gazette (Ai Cập) dành cả trang 6 để đăng trang trọng bài viết có tựa đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh và hình ảnh của Người trên đất nước kim tự tháp”. Trong bài viết, tác giả Hany Abdel Fattah đã thể hiện những tình cảm tốt đẹp, sự ngưỡng mộ và cả sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài báo nêu bật hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất nước Kim tự tháp thông qua những chuyến thăm của Người đến Ai Cập vào các năm 1911 và 1946; mối quan hệ thân thiết giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser lúc sinh thời. Theo nhà báo Fattah, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị anh hùng kiệt xuất của đất nước Việt Nam, một nhà hoạt động cách mạng, người đặt nền móng cho quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Ai Cập-Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những nhân vật lịch sử huyền thoại của thế kỷ 20. Đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành được những thắng lợi vĩ đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản trọn đời vì nước vì dân, nhà cách mạng dạn dày kinh nghiệm suốt đời đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc mình. 

Bài báo khẳng định: Với thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm nên lịch sử hiện đại, một chiến sĩ quốc tế mẫu mực, một trong những nhân vật đáng kính nhất của thời đại chúng ta. Sự lãnh đạo kiệt xuất của Người trong cuộc đấu tranh giành độc lập ở Việt Nam có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với phong trào cách mạng thế giới, nhất là tại các dân tộc thuộc địa ở châu Phi và Mỹ La tinh. Người dân các nước châu Phi cũng như các nước yêu chuộng hòa bình dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh một sự kính trọng vô cùng lớn lao. Nhiều người nhắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng hai tiếng thân thương “Cụ Hồ” hay “Bác Hồ”.

Theo tác giả Fattah, nhắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dân Ai Cập luôn dành cho Người sự ngưỡng mộ và vô cùng kính trọng. 

XUÂN PHONG