Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, Học viện Chính trị CAND ngay từ những ngày đầu thành lập đã xác định rất rõ yêu cầu học tập, rèn luyện theo tư tưởng Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Điểm nổi bật, xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển của học viện là mọi chủ trương, biện pháp, lời nói, hành động đều gắn liền với những lời dạy của Bác Hồ. Đảng ủy, Ban giám đốc học viện xác định mục tiêu hàng đầu là giáo dục, định hướng người học có động cơ học tập đúng đắn. Mỗi học viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường hay về đơn vị công tác, chiến đấu đều thấm nhuần và lấy tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy làm phương châm, nguyên tắc để triển khai nhiệm vụ, làm chuẩn mực để hoàn thiện nhân cách.

Trong xây dựng chương trình, giáo trình, giáo án, tài liệu dạy học, cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị CAND đã tập trung nghiên cứu vận dụng sâu sắc Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy CAND và tính đặc thù công tác công an vào từng nội dung, từng chuyên đề giảng dạy. Nhà trường đã bổ sung các chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng CAND”, “Tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND”, “Văn hóa giao tiếp, ứng xử của CAND”... vào các môn học cơ sở, môn học đại cương hoặc tách thành những môn học độc lập nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, phát huy khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong phấn đấu, học tập, rèn luyện. Nhiều bài viết, bài luận của cán bộ, giảng viên đã làm rõ bản chất cách mạng và khoa học của 6 điều Bác Hồ dạy về tư cách người công an cách mạng, vận dụng 6 điều dạy của Người vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, truyền được cảm hứng tiếp nhận và đưa nhận thức của người học đi vào chiều sâu. Học viện thường xuyên đổi mới phương thức và biện pháp giáo dục-đào tạo học viên theo hướng hiện đại hóa kiến thức và hoàn thiện nhân cách người công an cách mạng. Trong giáo dục nhân cách, điều lưu tâm đặc biệt của học viện là giáo dục lòng trung thành với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, với Đảng Cộng sản Việt Nam, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 

Đại tá Đinh Ngọc Hoa, Phó giám đốc Học viện Chính trị CAND, cho biết: "Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Muốn đào tạo đội ngũ cán bộ tốt thì trước hết phải có môi trường sư phạm tốt, có đội ngũ thầy, cô giáo có đạo đức và chuyên môn tốt. Ưu tiên hàng đầu trong công tác của học viện là xây dựng, bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên có phẩm chất chính trị cao, có bản lĩnh chuyên môn và năng lực hoạt động khoa học tốt. Học viện đã rèn luyện đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên thành những chiến sĩ công an vững vàng, những người có năng lực tư duy khoa học, "vừa hồng, vừa chuyên", đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Hiện nay, học viện đã có 2 giáo sư, 8 phó giáo sư, hơn 40 tiến sĩ, 120 thạc sĩ và hơn 40 đồng chí đang nghiên cứu sinh. Với đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng, trình độ cao, là cơ sở để học viện nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

TUẤN NAM