Cùng với đó là hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ quy định pháp luật trong lĩnh vực nhà nước của Bộ Công Thương.

Việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, không chồng chéo, trùng lặp và thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ giữa công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với các hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

leftcenterrightdel

Các hoạt động, lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 tập trung cung cấp thông tin cho doanh nghiệp. Ảnh minh họa: Bộ Công Thương

Về hình thức, nội dung hỗ trợ pháp lý trọng tâm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 gồm cung cấp thông tin; tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp nhận vướng mắc và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật.

Theo Bộ Công Thương, các hoạt động, lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 tập trung cung cấp thông tin cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công nhận và công bố mạng lưới tư vấn viên pháp luật ngành công thương; tiếp nhận, nghiên cứu các kiến nghị của doanh nghiệp, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật....

Về kinh phí bảo đảm thực hiện hoạt động tại kế hoạch này được bố trí trong dự toán của cơ quan, đơn vị và được thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29-7-2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ chủ động, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại đơn vị bảo đảm tiến độ đề ra.

Đối với đối tượng không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khả năng, nguồn lực, quyết định áp dụng các quy định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định pháp luật...

TẠ TUẤN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.