Cụ thể, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10-2020 với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, cụ thể: Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3-2020 chậm nhất là ngày 20-9-2020; tháng 4-2020 chậm nhất là ngày 20-10-2020; tháng 5-2020 chậm nhất là ngày 20-11-2020; tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10-2020 chậm nhất là ngày 20-12-2020.

ANH VIỆT