Cục Thuế TP Hà Nội đã quán triệt rõ mục tiêu, nhiệm vụ đến từng lãnh đạo đơn vị về việc thực hiện thu hồi nợ đọng, giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ năm 2018 tới từng lãnh đạo, phòng, ban của cục thuế, chi cục thuế, cán bộ thuế; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu hồi nợ đọng. Cục Thuế TP Hà Nội công khai danh sách 140 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất đợt tháng 2-2018 với tổng số tiền nợ 284.734 triệu đồng. Chi tiết danh sách các đơn vị nợ thuế được Cục Thuế TP Hà Nội đăng tải công khai tại mục "Tin tức" và "Thông báo" trên website: http://hanoi.gdt.gov.vn.

LÊ GIANG