Năm 2020, Ban Kinh tế Trung ương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, qua đó tham mưu để Bộ Chính trị ban hành một số chủ trương lớn, quan trọng về phát triển kinh tế ngành và kinh tế địa phương. Cụ thể như: Trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chủ trì, phối hợp với Thành ủy Cần Thơ xây dựng, hoàn thành Đề án tổng kết Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5-8-2020 về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chủ trì phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa xây dựng, hoàn thành Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị 

Cũng trong năm qua, Ban Kinh tế Trung ương tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng, góp ý dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; chủ trì nghiên cứu, hoàn thành xây dựng chuyên đề “Các quan điểm phát triển của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025”. 

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược về KT-XH. Theo đó, cần xây dựng chương trình nghiên cứu cụ thể cho từng năm và cả nhiệm kỳ khóa XIII, tập trung nguồn lực làm tốt các đề án, nghị quyết được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII giao chủ trì, bảo đảm các đề án có chất lượng, mang tầm chiến lược. Ngoài ra, Ban Kinh tế Trung ương tập trung làm tốt việc tổng kết các nghị quyết Trung ương về những vấn đề quan trọng đối với phát triển KT-XH đất nước. Làm tốt hơn công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về KT-XH. Cải thiện, nâng cao chất lượng hơn nữa công tác thẩm định các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và công tác nghiên cứu, dự báo kinh tế vĩ mô. Đặc biệt coi trọng công tác cán bộ, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, khơi dậy nhiệt huyết, khát khao cống hiến, phấn đấu vươn lên của mỗi cán bộ, đảng viên Ban Kinh tế Trung ương.

Tin, ảnh: TRÀ MY