Theo đó, tỉnh Cao Bằng đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV trong tổng số 10 người ứng cử; bầu đủ 50 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, trong tổng số 83 người ứng cử. 


Toàn tỉnh Cao Bằng có số cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt 99,65% tổng số cử tri; trong đó, huyện Trà Lĩnh đạt 100%, huyện Hạ Lang đạt 100%, huyện Phục Hòa đạt 100%, huyện Hòa An đạt 100%. 

TTXVN