Tám lăm Xuân,
Đảng tiên phong anh hùng,
vượt bao giông tố,
thắng mọi kẻ thù,
giành độc lập tự do Tổ quốc 

Bảy mươi Tết,
nước kiên cường bất khuất,
trải mấy phong ba,
dẹp bao quân giặc,
đem hòa bình hạnh phúc non sông

NGỌ NGỌC THƠ