Phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất Chính phủ ban hành nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng (sửa đổi); nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với NCC với cách mạng. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện đề án xác nhận, giải quyết chính sách đối với quân nhân mất tin, mất tích và thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng (sửa đổi) thuộc trách nhiệm Bộ Quốc phòng. Chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết và hỗ trợ kịp thời các trường hợp bị thương, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai..; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách tồn đọng sau chiến tranh.

Năm 2020, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt việc vận động đóng góp, quản lý, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và thực hiện chính sách xã hội trong quân đội.

ANH MINH