Buổi tọa đàm nhằm đánh giá việc triển khai Kế hoạch chiến lược chung Việt Nam-LHQ (OSP) giai đoạn 2017-2021 và đề xuất một số định hướng, ưu tiên, giải pháp phù hợp để LHQ tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 và Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Đồng chủ trì về phía LHQ có Điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam Kamal Malhotra.

Tại tọa đàm, Điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam Kamal Malhotra đề xuất 4 lĩnh vực trong OSP giai đoạn 2017-2021 (Con người, hành tinh, thịnh vượng và hòa bình) sẽ tiếp tục được lồng ghép trong OSP giai đoạn mới, song các ưu tiên sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình mới cũng như vị thế và nhu cầu hiện tại của Việt Nam.

Về phần mình, Thứ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh trong quá trình xây dựng khuôn khổ hợp tác phát triển giai đoạn 2022-2026, LHQ cần tăng cường tư vấn chính sách, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm cũng như hỗ trợ năng lực cho Việt Nam trong điều hành hiệu quả kinh tế-xã hội; mong muốn trong quá trình thực hiện, LHQ và các bộ, ngành liên quan của Việt Nam thường xuyên kiểm điểm, rà soát và đánh giá để có những điều chỉnh, bổ sung về giải pháp triển khai cho phù hợp với tình hình.

TRUNG ĐOÀN