Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường, nhất là sự bùng phát của đại dịch Covid-19, song với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy chủ động, sáng tạo, nhanh chóng thích ứng với thay đổi của tình hình, Ban Đối ngoại Trung ương đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện hiệu quả các mặt công tác, không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, góp phần thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của năm 2020, năm 2021, Ban Đối ngoại Trung ương triển khai toàn diện các nhiệm vụ, tập trung nghiên cứu, nâng cao hơn nữa chất lượng dự báo chiến lược, làm tốt công tác tham mưu, thẩm định cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đối ngoại; phục vụ tốt Đại hội XIII của Đảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại theo hướng thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại với hình thức linh hoạt, bảo đảm phù hợp với tình hình thế giới, khu vực...

TRÀ NGUYỄN