Theo đó, Bộ CHQS hai tỉnh thực hiện hiệu quả các nội dung theo quy chế phối hợp và biên bản ghi nhớ, hoạt động bảo đảm đúng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của hai Đảng, hai Nhà nước và nguyên tắc đối ngoại quân sự; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chỉ huy cấp trên và lãnh đạo hai tỉnh theo nguyên tắc đồng thuận, đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau... Tại hội đàm, Bộ CHQS hai tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ, thống nhất nội dung hoạt động hợp tác, trao đổi đoàn năm 2020.

THANH NĂM