Các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài (chưa phải là đảng viên) có thể góp ý trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến, tại các hội thảo khoa học, tọa đàm hoặc gửi thư góp ý kiến tới cấp ủy đảng các cấp, các cơ quan báo chí...

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng trước đó đã được các tổ chức đảng, đảng viên sôi nổi đóng góp ý kiến, nay được đưa ra để lấy ý kiến nhân dân đã thể hiện một cách sinh động việc của Đảng cũng là việc của dân. Lâu nay, các thế lực thù địch luôn rêu rao đại hội là việc của nội bộ Đảng, rằng việc của Đảng thì Đảng lo, không liên quan đến người dân. Nhưng họ đã cố tình quên một sự thật Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, gắn bó máu thịt với nhân dân, phục vụ nhân dân. Không ai khác, chính nhân dân là chủ thể thực hiện các công việc do Đảng lãnh đạo, đồng thời, nhân dân cũng là người trực tiếp thụ hưởng những thành quả do Đảng lãnh đạo mang lại. Như vậy, xét đến cùng, việc của Đảng là lo cho dân, bởi thế, việc của Đảng cũng chính là việc của dân.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: tuyengiao.vn

Khi việc của Đảng cũng là việc của dân thì tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của nhân dân. Đây là lúc mỗi người dân phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động tham gia góp ý với tinh thần xây dựng, nhất là trong những lĩnh vực, nội dung mà bản thân tâm đắc, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Trên cơ sở đó tạo nền tảng, động lực để thực hiện thắng lợi nghị quyết, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại hội nghị Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do Ban Dân vận Trung ương tổ chức tháng 9 vừa qua, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương yêu cầu phải lấy ý kiến nhân dân trên tinh thần “tích cực, cầu thị, chân thành, lắng nghe, hiệu quả, không hình thức”. Tinh thần này cần được quán triệt nghiêm đến các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương, tổ chức chính trị-xã hội... bởi chỉ khi thực sự chân thành, biết lắng nghe với thái độ cầu thị thì việc lấy ý kiến nhân dân mới mang lại hiệu quả thiết thực, tránh tình trạng hình thức, “lấy cho có”.

Thời gian lấy ý kiến nhân dân không dài, nên việc tổ chức cần được tiến hành khẩn trương, khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn. Các hội nghị lấy ý kiến, các buổi hội thảo, tọa đàm... phải được tổ chức theo hướng dân chủ, thực chất, đi thẳng vào vấn đề để có thể thu nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, có chất lượng. Bên cạnh đó, cũng cần tỉnh táo để nhận diện, đồng thời kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hành vi lợi dụng việc lấy ý kiến nhân dân để kích động, chống phá, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

PHƯƠNG HIỀN