Trong giai đoạn hiện nay, nhiều vấn đề xã hội đang ảnh hưởng đến QCN, như: Sự chống phá của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; vấn đề về an ninh mạng; môi trường sống; biến đổi khí hậu; an toàn thực phẩm; đói nghèo, lạc hậu… Vì vậy, theo tôi, để bảo đảm tốt QCN của nhân dân nói chung và đồng bào DTTS Tây Nguyên nói riêng, phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho đồng bào nhận thức sâu sắc bản chất của chế độ ta, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QCN; quyền và nghĩa vụ của công dân. Nâng cao kỹ năng tự bảo vệ quyền lợi cho mình và tôn trọng quyền lợi của người khác. Nhận rõ âm mưu, thủ đoạn kích động thù hận, vượt biên trái phép, gây rối trật tự và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên hiện nay không xa lạ với không gian mạng, nhất là giới trẻ phần lớn tham gia mạng xã hội, nhưng không ít người thiếu kỹ năng sống dẫn đến những hệ lụy khó lường, như: Sống ảo, trầm cảm, bị kẻ xấu lợi dụng, mắc vào tệ nạn xã hội… Điều đó đòi hỏi gia đình, nhà trường, tổ chức đoàn, hội phụ nữ các cấp phải làm tròn trách nhiệm giáo dục, định hướng và tạo môi trường sống lành mạnh cho giới trẻ.

Tiếp tục có những chủ trương, chính sách ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, từng bước rút ngắn khoảng cách giàu-nghèo giữa miền núi với đồng bằng và giữa các dân tộc anh em. Quan tâm đào tạo cán bộ người DTTS; dạy nghề, tạo việc làm cho bà con. Bảo vệ rừng, môi trường sinh thái và giảm tác động của biến đổi khí hậu; bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của các DTTS…

NGUYỄN ANH SƠN (ghi)