Có thể hiểu mục đích căn bản của phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay là nhằm củng cố nền tảng tư tưởng, nền tảng chính trị-xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Mục đích của phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cũng là để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao tầm trí tuệ, bản lĩnh, ý chí, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân và của dân tộc Việt Nam, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng nước ta đi đến thành công. Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cũng nhằm xây dựng Nhà nước ta trong sạch, thực sự là Nhà nước của dân, do dân, vì dân, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân; xây dựng nhà nước mà trong đó mọi cán bộ, công chức, viên chức đều là công bộc, đầy tớ trung thành của nhân dân. Xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và các đoàn thể nhân dân vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chính vì vậy cần phải khắc phục nhận thức cho rằng: Việc đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc; việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng; hoặc truy tố các cán bộ, đảng viên tham ô, tham nhũng, lãng phí, vi phạm pháp luật... như thời gian vừa qua Đảng, Nhà nước ta đã thực hiện là mục đích của phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực chất của những hoạt động nêu trên chỉ là những phương pháp, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã tiến hành để ngăn chặn, triệt tiêu những hành vi, biểu hiện cụ thể của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hiệu quả từ những hoạt động xử lý ấy sẽ góp phần làm cho cuộc đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta càng ngày càng tiến gần mục đích.

Xuất phát từ mục đích phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như đã nêu trên, chúng ta càng cần phải xác định rõ các vấn đề như: Phương hướng, phương châm, yêu cầu, nội dung, hình thức, phương pháp trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc xác định rõ ràng những vấn đề này sẽ bảo đảm cho Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách khoa học, chặt chẽ, có hiệu quả. Thế nên, các tổ chức, lực lượng, các cấp, ngành cần nhận thức đúng đắn và phân biệt rõ ràng giữa mục đích với phương pháp trong phòng, chống “tự diễn biến", "tự chuyển hóa", để từ đó xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, tổ chức thực hiện quyết liệt, khoa học, mang lại hiệu quả thiết thực.

TRẦN THÔN