QĐND Online - Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam vừa ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban này.

Theo đó, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam (Ủy ban Quốc gia) là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề liên quan về cơ chế, chính sách để thực hiện công tác người cao tuổi.

Ủy ban Quốc gia làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, thông qua các phiên họp thường kỳ và đột xuất dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia hoặc Phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia khi được ủy quyền.

Ủy ban Quốc gia họp định kỳ 6 tháng một lần; trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia có thể triệu tập họp bất thường.

Các thành viên Ủy ban Quốc gia có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ủy ban Quốc gia, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về những nhiệm vụ được phân công.

Các thành viên Ủy ban Quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được hưởng chế độ do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia quyết định theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia đặt tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ủy ban Quốc gia.

TUẤN LINH