Nội dung này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì.

Đề nghị bổ sung 1.431,387 tỷ đồng thực nhận nhưng chưa giao dự toán

Theo Tờ trình số 50/TTr-CP ngày 15-2-2022, khoản viện trợ 1.431,387 tỷ đồng là khoản phát sinh trong năm 2020 đã được các cơ quan trung ương thực nhận nhưng chưa có dự toán được giao. Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Trung ương (NSTW) nguồn viện trợ nước ngoài (chi thường xuyên) và phân bổ chi tiết số tăng thu năm 2020 là 1.431,387 tỷ đồng.

Thẩm tra nội dung này, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho rằng, việc tiếp nhận và đưa vào sử dụng viện trợ không hoàn lại là cần thiết và hợp lý; không thể chờ có dự toán mới tiếp nhận và thực hiện. Do vậy, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị bổ sung vào dự toán thu, chi ngân sách nhà nước để bảo đảm đủ căn cứ pháp lý thực hiện, hạch toán, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 theo quy định tại Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước.

Đa số ý kiến của Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho rằng, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước thì thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung dự toán thu đối với khoản viện trợ nêu trên thuộc Quốc hội.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách cũng nêu quan điểm, Chính phủ trình bổ sung dự toán năm 2020 và xác định đây là khoản viện trợ phát sinh trong năm, song báo cáo quyết toán niên độ ngân sách nhà nước năm 2019 đã xác nhận khoản thu, chi này. Như vậy, đây là khoản đã phát sinh từ năm 2019, không phải là khoản phát sinh trong năm 2020, nhưng đến năm 2022 mới báo cáo bổ sung dự toán và phân bổ khoản chi này là quá chậm (gần 4 năm).

Đề nghị bổ sung và phân bổ chi tiết 4.217,777 tỷ đồng

Theo Tờ trình số 49/TTr-CP ngày 15-2-2022, số vốn đã tiếp nhận nhưng chưa đủ điều kiện hạch toán chi ngân sách Nhà nước do chưa có dự toán là khoảng 10.558 tỷ đồng. Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Trung ương nguồn viện trợ nước ngoài (chi thường xuyên) và phân bổ chi tiết số tăng thu năm 2021 là 4.217,777 tỷ đồng.

Thực tế, các cơ quan Trung ương và địa phương đề nghị bổ sung dự toán 5.633,777 tỷ đồng. Tuy nhiên, Chính phủ chỉ kiến nghị bổ sung dự toán 4.217,777 tỷ đồng vì đã giảm trừ số vốn 1.416 tỷ đồng đã được Quốc hội phê duyệt giao dự toán chi thường xuyên nguồn viện trợ của ngân sách Trung ương năm 2021 nhưng chưa được Bộ Y tế phân bổ chi tiết.

Thẩm tra nội dung này, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách cũng nhất trí đề nghị bổ sung vào dự toán thu, chi ngân sách nhà nước để bảo đảm đủ căn cứ pháp lý thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 theo quy định tại Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên họp.

Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách cũng đề nghị trình Quốc hội xem xét, bổ sung dự toán thu chi nguồn vốn này trong năm 2021 bảo đảm tuân thủ đúng thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị Chính phủ báo cáo rõ số liệu chênh lệch giữa số đề nghị bổ sung dự toán (5.633 tỷ đồng) với số đã tiếp nhận nhưng chưa đủ điều kiện hạch toán chi ngân sách nhà nước do chưa có dự toán (khoảng 10.558 tỷ đồng).

Giải trình về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nêu rõ, qua phân loại thì chỉ 5.633 tỷ đồng đủ điều kiện giao dự toán và quyết toán luôn. Số còn lại chưa đủ hồ sơ, chưa đủ điều kiện để thanh-quyết toán nên nếu xin bổ sung thì cũng không quyết toán được.

Thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại nước ngoài vào chi thường xuyên năm 2020 và 2021để bảo đảm các khoản viện trợ không hoàn lại của nước ngoài đủ điều kiện hạch toán, quyết toán ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đây là khoản bổ sung dự toán nên cần trình Quốc hội xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền.

leftcenterrightdel
 Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận.

Các ý kiến phát biểu tại phiên họp cũng đề nghị Chính phủ quản lý chặt chẽ các khoản viện trợ không hoàn lại, không để xảy ra thất thoát, lãng phí và xác định trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc tiếp nhận các khoản viện trợ không hoàn lại; rút kinh nghiệm trong việc chậm phân bổ dự toán được Quốc hội giao, chậm báo cáo Quốc hội xem xét quyết định bổ sung dự toán thu-chi ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, các ý kiến đề nghị Chính phủ thống nhất số liệu với Kiểm toán Nhà nước, kể cả các khoản phát sinh liên quan tới viện trợ nước ngoài cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện văn bản pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn viện trợ không hoàn lại để bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch theo quy định.

Kết luận nội dung này, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra để hoàn chỉnh hồ sơ, tờ trình. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Tài chính, Ngân sách thẩm tra chính thức để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

CHIẾN THẮNG