Các đồng chí: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Nhóm 4; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Nhóm 4; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Quốc phòng – An ninh – Đối ngoại, Phó trưởng nhóm Thường trực Nhóm 4 đồng chủ trì tọa đàm.

Được Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết giao nhiệm vụ nghiên cứu tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đồng chí trưởng nhóm, Nhóm 4 đã tích cực triển khai thực hiện nhiều hoạt động, bảo đảm tổng kết 40 năm đổi mới diễn ra đúng tiến độ và đạt kết quả tốt. Dự thảo Báo cáo của nhóm là kết quả tổng hợp nghiên cứu công phu, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Hội đồng Lý luận Trung ương. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh tọa đàm.

Mục đích của tọa đàm là tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Dự thảo báo cáo trên cơ sở làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận của Đảng về đường lối đổi mới trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; trực tiếp phục vụ cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu tham dự tọa đàm là các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh, chuyên gia, nhà khoa học đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương… đã có nhiều ý kiến phát biểu góp ý tâm huyết đối với bản dự thảo báo cáo. 

Các ý kiến tham luận tại tọa đàm đã cơ bản thống nhất đánh giá cao Dự thảo báo cáo tổng hợp Nội dung 5: Các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại (Nhóm 4). Với cách tiếp cận khách quan, khoa học, đại biểu tham luận tại tọa đàm đã đưa ra nhiều ý kiến, nhận định quý về các nội dung: Đánh giá bối cảnh quốc tế, trong nước tác động đến quá trình phát triển đường lối đổi mới về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đánh giá quá trình phát triển tư duy nhận thức, chủ trương, đường lối, chính sách và giải pháp thực hiện đường lối đổi mới của Đảng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đánh giá thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của 40 năm đổi mới về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; dự báo những nhân tố tác động và định hướng mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới về quốc phòng, an ninh, đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn 2045; những kiến nghị, đề xuất đối với Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại tọa đàm. 

Tọa đàm cũng thống nhất nhận định dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, sự chung sức, đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, sự nghiệp đổi mới trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đặc biệt là bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại và hội nhập quốc tế… Tuy nhiên, cần thẳng thắn thừa nhận rằng vẫn còn tồn tại, hạn chế cả về nhận thức và thực tiễn của công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đòi hỏi phải tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả hiện nay và trong bối cảnh tình hình mới.

Sau tọa đàm, Nhóm 4 sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chắt lọc ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo tổng hợp về các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đáp ứng cao nhất yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

HẢI THANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.