QĐND - Nhân chuyến công tác kiểm tra, giao ban đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đối với các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ theo Kế hoạch 09 của Ban Bí thư; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã đến thăm, làm việc với Bộ CHQS các tỉnh: Cà Mau, Kiên Giang và An Giang.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đến thăm, làm việc với Bộ CHQS tỉnh An Giang. 

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đã nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2012 đến nay; phương hướng, nhiệm vụ năm 2013; đồng thời trao đổi nhiều vấn đề trong hoạt động CTĐ,CTCT. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, ghi nhận kết quả mà cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, Kiên Giang và An Giang đã dành được trong thời gian qua; trong đó đáng chú ý là cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ cán bộ các cấp đã đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng các mặt hoạt động CTĐ,CTCT; triển khai thực hiện có nhiều sáng tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Tại các buổi làm việc, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đi sâu, phân tích, gợi mở nhiều vấn đề để cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ cán bộ chính trị và cơ quan chính trị các cấp nghiên cứu, tập trung nâng cao chất lượng các mặt hoạt động CTĐ,CTCT. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đặc biệt lưu ý: Cấp ủy, chỉ huy từng cấp phải quán triệt, nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; chủ động tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có nhiều giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, xây dựng đảng bộ TSVM, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện. Đảng ủy quân sự các tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; tăng cường công tác giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm, xây dựng bản lĩnh chính trị làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng luôn kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Để tổ chức thực hiện tốt, có chất lượng các vấn đề nêu trên, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch chỉ rõ: Trước hết phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi đảng viên. Từng cấp ủy, từng cơ quan, đơn vị phải thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; giữ vững và tăng cường tình đoàn kết; nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; mạnh dạn đấu tranh, phê phán với các biểu hiện sai trái, tư tưởng làm việc cầm chừng, hoặc có những nhận thức chưa đúng trong đời sống, sinh hoạt, công tác. Thường xuyên chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; chú trọng các đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động, tích cực trong việc giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo; cứu hộ, cứu nạn; tham gia hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới...

Tại các buổi làm việc, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị; đồng thời giao cho các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị nghiên cứu, đề xuất với Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Quân ủy Trung ương xem xét giải quyết.

Tin, ảnh: Lê Ngọc Long