Đối với Kết luận số 01, cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, cơ quan chính trị tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ kết luận đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị; các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa-chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, hoàn thành trong quý III-2021.

Đối với Chỉ thị số 03, ngoài việc phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về nội dung chỉ thị, quá trình triển khai thực hiện chỉ thị phải gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng việc xem xét đánh giá, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

TCCT yêu cầu các cơ quan thông tấn, báo chí, đội ngũ báo cáo viên trong toàn quân đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01, Chỉ thị số 03 trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong nội bộ đơn vị bằng các hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng, phù hợp.

MINH ĐĂNG