Cụ thể, tại Nghị quyết số 1107/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh Trung thuộc huyện Châu Phú, thị trấn Cô Tô thuộc huyện Tri Tôn và thị trấn Vĩnh Bình thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Sau khi thành lập các thị trấn, tỉnh An Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố; 156 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 116 xã, 21 phường và 19 thị trấn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết số 1108/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, thành phố Thanh Hóa có 34 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường. Tỉnh Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 23 huyện, 2 thị xã và 2 thành phố; 559 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 471 xã, 60 phường và 28 thị trấn.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết số 1110/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị trấn Tân Bình  thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Sau khi thành lập thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 8 xã và 2 thị trấn; tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện, 2 thị xã và 3 thành phố; 91 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 41 xã, 45 phường và 5 thị trấn.

HẢI THANH