Hội thảo có ý nghĩa quan trọng, nhằm lấy ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương (NQTƯ) 5, khóa X về tăng cường công tác KT, GS của Đảng; Tờ trình và Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện NQTƯ 5, khóa X về tăng cường công tác KT, GS của Đảng.

Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện NQTƯ 5, khóa X đánh giá: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đã được cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp thực hiện đồng bộ, thống nhất, toàn diện, tương đối đa dạng về phương thức. Đa số cấp ủy các cấp đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết. Từ năm 2008 đến tháng 6-2018, có 18 tổ chức đảng ban hành 85 nghị quyết chuyên đề về công tác KT, GS; rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của UBKT cùng cấp; bổ sung phương hướng nhiệm vụ, chương trình KT, GS toàn khóa của đảng bộ và UBKT. Tiếp đó, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành một số văn bản, là thiết chế quan trọng để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, nhân dân góp ý với Đảng và tham gia KT, GS.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, những mặt tồn tại hạn chế sau 10 năm thực hiện NQTƯ 5, khóa X để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết. Các đại biểu cũng góp ý nhiều nội dung thiết thực để công tác KT, GS và thi hành kỷ luật của Đảng trong thời gian tới có nhiều chuyển biến tích cực. Một số đại biểu đề nghị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, xây dựng, ban hành thống nhất giữa các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức, đối tượng KT, GS; xây dựng đội ngũ cán bộ và tăng cường sự phối hợp giữa UBKT với các cơ quan có liên quan... Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm, kết quả và cách triển khai NQTƯ 5, khóa X trên thực tế. Đặc biệt là việc các cấp ủy và người đứng đầu đã thực sự quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và tạo điều kiện về nguồn lực, cơ sở vật chất cho UBKT hoạt động, thực hiện nhiệm vụ; xác định rõ trách nhiệm, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác KT, GS theo chương trình, kế hoạch; từng bước khắc phục được tình trạng một số cấp ủy "khoán trắng" cho UBKT cùng cấp thực hiện nhiệm vụ KT, GS.

 

NGHĨA TÙNG