Kỷ luật oan là gì theo Quy định 117-QĐ/TW?

Theo khoản 1 Điều 2 Quy định 117-QĐ/TW, kỷ luật oan là việc tổ chức đảng, đảng viên không vi phạm chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhưng tổ chức đảng có thẩm quyền kết luận có vi phạm và thi hành kỷ luật.

Các đối tượng nào được áp dụng các quy định tại Quy định 117-QĐ/TW?

Những nội dung được quy định tại Quy định 117-QĐ/TW sẽ được áp dụng cho các đối tượng sau đây:

- Tổ chức đảng bị kỷ luật oan (bao gồm cả tổ chức đảng đã giải tán, giải thể, kết thúc hoạt động, thay đổi do chuyển giao, chia tách, sáp nhập về tổ chức).

- Đảng viên bị kỷ luật oan (bao gồm cả đảng viên không còn sinh hoạt đảng, đã qua đời, mất năng lực hành vi dân sự, tòa án tuyên bố mất tích).

- Tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật oan (bao gồm cả tổ chức đảng giải quyết khiếu nại kỷ luật).

- Tổ chức đảng giải quyết, xác định kỷ luật oan (cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra có thẩm quyền giải quyết đối với quyết định của tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật oan).

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, tổ chức, cá nhân có liên quan.

(Khoản 2 Điều 1 Quy định 117-QĐ/TW)

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: dcs.vn

Trách nhiệm của tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật oan

 Các tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật oan phải có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau đây:

- Cung cấp kịp thời, đầy đủ, trung thực thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến kỷ luật oan theo yêu cầu của tổ chức đảng giải quyết, xác định kỷ luật oan.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức xin lỗi và phục hồi quyền lợi đối với tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; phối hợp với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.

- Quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định bãi bỏ hoặc thu hồi quyết định kỷ luật oan, phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. 

- Quyết định theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền kiểm điểm, xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân tham mưu, quyết định kỷ luật oan.

- Khi nhận được kết luận hoặc quyết định của tổ chức đảng giải quyết, xác định kỷ luật oan phải tổ chức hội nghị xin lỗi và phục hồi quyền lợi cho tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.

(Điều 6 Quy định 117-QĐ/TW)

 

Quyền và trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan

Các tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan sẽ có các quyền và trách nhiệm như sau:

- Được yêu cầu (bằng văn bản) cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, kết luận, quyết định bị kỷ luật oan hướng dẫn việc xin lỗi và phục hồi quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

- Cung cấp kịp thời, đầy đủ, trung thực thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc thi hành kỷ luật oan theo yêu cầu của tổ chức đảng có thẩm quyền giải quyết, xác định kỷ luật oan.

- Phối hợp thực hiện các trình tự, thủ tục có liên quan đến việc giải quyết kỷ luật oan.

(Điều 8 Quy định 117-QĐ/TW)

ANH NGỌC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.