Tham dự hội thảo có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Hội thảo vừa là dịp để ôn lại và tôn vinh truyền thống 75 năm xây dựng và trưởng thành của NXB Chính trị quốc gia Sự thật (5-12-1945 / 5-12-2020); đồng thời cũng là dịp để nhận thức sâu sắc hơn vai trò rất quan trọng của sách lý luận, chính trị và công tác xuất bản sách lý luận, chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng: Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh thế giới và khu vực biến động rất nhanh, phức tạp, khó dự đoán. Trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, xuất hiện nhiều vấn đề thực tiễn, nhiều quan điểm, tư tưởng lý luận mới, phức tạp cần được nhận thức, tổng kết, luận giải và đánh giá để có định hướng xử lý đúng đắn, kịp thời. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn: Sách lý luận, chính trị phải đổi mới mạnh mẽ về nội dung, thuyết phục về lập luận, tiếp tục là vũ khí sắc bén, tiên phong trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị. Các nhà xuất bản lý luận chính trị nói chung và NXB Chính trị quốc gia Sự thật nói riêng phải phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đã nỗ lực phải nỗ lực hơn nữa vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.  

Hội thảo đã nhận được 70 tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các nhà khoa học. Các tham luận đã tập trung phân tích, đánh giá làm sáng tỏ sâu sắc những vấn đề cơ bản hiện nay trong công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị: Đó là đánh giá những đóng góp quan trọng của sách lý luận, chính trị và công tác xuất bản sách lý luận, chính trị đối với việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trở thành trung tâm xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị; giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với các cơ quan liên quan về xuất bản sách lý luận, chính trị theo Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16-4-2020 của Ban Bí thư; nhận diện bối cảnh, điều kiện mới và phương hướng, giải pháp đổi mới công tác xuất bản, phát hành, nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị phục vụ sự nghiệp đổi mới và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã đưa ra các ý kiến, đề xuất các định hướng, giải pháp nhằm đổi mới công tác xuất bản sách lý luận, chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sát hợp với thực tiễn mới của đất nước; phát huy hơn nữa vai trò to lớn của các nhà xuất bản lý luận chính trị trong bối cảnh mới với NXB Chính trị quốc gia Sự thật là nòng cốt.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG