Đề án trên được tổ chức triển khai trong toàn hệ thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, bao gồm: Trung tâm học viện, các học viện chính trị khu vực (I, II, III, IV), Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Nhiệm vụ mà đề án đặt ra là nghiên cứu tổng thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong nước và quốc tế; xây dựng mới và hoàn thiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi cả nước...

Những chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được xây dựng mới là: Các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW ngày 1-2-2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1-9-2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho một số đối tượng khác...         

QUỲNH DƯƠNG