Văn kiện Ðại hội XII của Ðảng do đồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Văn kiện dẫn đầu, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị của Ðảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2010-2015.

 

Ðoàn công tác đã nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo, trao đổi ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... của địa phương trong những năm qua; đánh giá những kết quả, chuyển biến và những hạn chế, khuyết điểm về phát triển KT-XH cũng như các lĩnh vực khác của đời sống xã hội; về thực hiện ba khâu đột phá chiến lược và tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; về những chủ trương, chính sách đổi mới của Ðảng, Nhà nước và sự vận dụng sáng tạo của địa phương, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia thực hiện; những vướng mắc về tư duy, về cơ chế, chính sách cần tháo gỡ để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã tập trung phát biểu ý kiến đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc trong công tác xây dựng Ðảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay" gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", về xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đề xuất những vấn đề cần nghiên cứu, hoàn thiện để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Ðảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Kết luận hội nghị, đồng chí Ðinh Thế Huynh biểu dương những nỗ lực vượt qua khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Nam thời gian qua, đã đạt được những kết quả trên các lĩnh vực KT-XH, văn hóa, thu hút đầu tư nước ngoài, bảo đảm quốc phòng-an ninh, công tác xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa và công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị. Ðoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn và những kiến nghị thiết thực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, góp phần hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Ðại hội XII của Ðảng.

Ðồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị, Tỉnh ủy Quảng Nam tập trung lãnh đạo phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH trong các năm còn lại của nhiệm kỳ, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Từ quy hoạch tổng thể, tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển các vùng kinh tế trong tỉnh, khai thác tối đa lợi thế mỗi vùng; tiếp tục cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; thực hiện đồng bộ các giải pháp để huy động mọi nguồn lực cho phát triển, đặc biệt là xây dựng kết cấu hạ tầng; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển lâm nghiệp, kinh tế biển, công nghiệp, du lịch; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng; tích cực chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Ðại hội lần thứ XII của Ðảng.

TIẾN DŨNG