Nỗ lực xứng đáng là lực lượng tiên phong

Ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng ủy Khối nói chung, các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước nói riêng, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm, ưu tiên, tập trung đầu tư cho khu vực khối doanh nghiệp nhà nước.

Trong thời gian qua, Đảng ủy Khối có nhiều nỗ lực, ban hành nhiều văn bản, tích cực thể chế hóa, cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ Khối đã xây dựng, ban hành Chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết, Chương trình công tác nhiệm kỳ, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo trong cả nhiệm kỳ và hằng năm, bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng, đặc biệt nghị quyết Trung ương 3, 4, 5, 6, 7 và các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tán thành 6 nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy Khối đề ra, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước của Đảng ủy Khối nhận thức sâu sắc, đầy đủ và toàn diện về vị trí, vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực.

leftcenterrightdel

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Thông tin về vấn đề quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Hội nghị Trung ương 8 vừa qua, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, đây là bước khởi đầu quan trọng của quá trình xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ khóa XIV với tinh thần phải làm từng bước, từng việc, chắc chắn, chặt chẽ; làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát những cán bộ đã được đưa vào quy hoạch. Trong đó, có đại diện một số doanh nghiệp Nhà nước thuộc diện quy hoạch nhằm góp phần tham mưu cho Đảng về đường lối, quan điểm, chủ trương đối với khu vực doanh nghiệp.

Với 36 đảng bộ trực thuộc của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại với hơn 142 nghìn đảng viên (đứng thứ 6/67 tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương), Thường trực Ban Bí thư khẳng định: “Đảng mạnh thì doanh nghiệp mạnh, doanh nghiệp mạnh thì Đảng mạnh. Với mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau, cán bộ của Đảng phải được Đảng quan tâm, đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, phát triển và liên thông trong hệ thống chính trị”.

Thường trực Ban Bí thư mong muốn, các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, tập trung sức mạnh để phát huy truyền thống, nền tảng đã được xây dựng, củng cố trong bối cảnh khó khăn, thách thức; từ đó, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong khối doanh nghiệp, xứng đáng là doanh nghiệp nhà nước về tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, năng lực quản trị tiên tiến, văn hóa, trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường, đóng góp cao nhất cho các mục tiêu phát triển đất nước đến giai đoạn 2030-2045. 

Thể hiện rõ vai trò của doanh nghiệp nhà nước

Báo cáo tại buổi làm việc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Long Hải cho biết, bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ III và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại các buổi làm việc, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ đã chủ động ban hành và triển khai các nghị quyết, chương trình công tác năm, ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện, triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh.

Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chọn chủ đề công tác năm: “Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ”, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch, vừa quyết liệt hoàn thiện mô hình tổ chức đảng, thành lập cơ quan, tham mưu giúp việc tại các đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, tổ chức triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối; tiếp tục thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định của Trung ương; rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định phù hợp với văn bản mới của Trung ương.

Công tác chính trị, tư tưởng được tiếp tục được đổi mới. Việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất, đồng thuận. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức đảng được thực hiện thường xuyên. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý đúng quy trình, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nền nếp, đúng kế hoạch.

Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được quan tâm; các phong trào thi đua yêu nước và “Dân vận khéo” được lan tỏa. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp ngày càng đi vào nền nếp, kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động. Các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp.

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức. Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối cố gắng, nỗ lực có nhiều giải pháp trong sản xuất kinh doanh đạt kết quả tích cực, thể hiện rõ vai trò của doanh nghiệp nhà nước góp phần kiềm chế lạm phát, bảo đảm một số cân đối lớn của nền kinh tế; là công cụ quan trọng để ổn định kinh tế vĩ mô, đối phó với những biến động của thị trường, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, công tác an sinh xã hội; thực hiện nghiêm nghĩa vụ với Nhà nước, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia.

Tại buổi làm việc, đại diện các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc đã phát biểu nhiều nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác Đảng, nâng cao chất lượng, cải tiến phong cách, lề lối làm việc của các đảng bộ trực thuộc...

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.