QĐND Online - Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời xuất phát từ yêu cầu của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quân đội nhân  dân Việt Nam là tất yếu khách quan, là thực hiện sứ mệnh của giai cấp công nhân giao cho Đảng. Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của quân đội, từ yêu cầu của sự nghiệp cách mạng vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng thực hiện nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Thực tiễn hơn 70 năm qua, từ khi Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời đến nay đã khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành của quân đội ta.

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội phản ánh đúng bản chất giai cấp công nhân, vị trí, vai trò, chức năng, của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ thể lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam. Quyền lãnh đạo quân đội là thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng là lực lượng duy nhất lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quyền lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là tuyệt đối, không chia sẻ quyền lãnh đạo đó cho bất kỳ một tổ chức, một đảng phái hay một cá nhân nào. Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là trực tiếp, không thông qua một khâu trung gian nào, một tổ chức trung gian nào. Đồng thời Đảng lãnh đạo về mọi mặt của Quân đội nhân dân Việt Nam; bao gồm, Đảng lãnh đạo trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng và tổ chức; trên mọi nhiệm vụ: chiến đấu, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng, lao động sản xuất; trên các mặt công tác: quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội không tạo ra “khoảng trống”, những “vùng cấm”, không “bỏ sót” bất cứ lĩnh vực, hoạt động nào của quân đội. Ở đâu có tổ chức và hoạt động của quân đội thì ở đó có sự lãnh đạo của Đảng. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội tập trung vào Ban Chấp hành Trung ương, mà thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, Đảng xác định đường lối, quan điểm quân sự, đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tính nhuệ, từng bước hiện đại.

Việc xác định đường lối quân sự, trong đó có đường lối xây dựng quân đội nhân dân giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong quá trình tổ chức sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Trong đường lối đó, Đảng xác định rõ hệ tư tưởng, bản chất của quân đội; mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội; các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của quân đội trong mối quan hệ với Đảng, với Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quy mô biên chế, tổ chức lực lượng của quân đội; quyền lợi, nghĩa vụ của người quân nhân cách mạng...Những nội dung đó sẽ được Nhà nước thể chế hoá thành các điều luật, bộ luật, pháp lệnh, chính sách, điều lệnh, điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của quân đội, của các hệ thống tổ chức trong quân đội. Những quan điểm cơ bản của Đảng thể hiện trong đường lối quân sự luôn được bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với sự phát triển của tình hình, nhiệm vụ cách mạng, quy mô biên chế, trình độ vũ khí, trang bị của quân đội.

Đảng lãnh đạo đảm bảo vũ khí, trang bị cho quân đội ta. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Hai là, Đảng chăm lo xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của quân đội.

Chăm lo xây dựng bản chất giai cấp cho quân đội là vấn đề cốt lõi của xây dựng quân đội về chính trị. Ngay từ khi ra đời, quân đội ta đã là một quân đội kiểu mới, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc; chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của chính đảng của giai cấp công nhân. Trong hơn 70 năm qua, Đảng ta đã luôn quan tâm xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của quân đội, đảm bảo cho quân đội chiến đấu vì mục tiêu cách mạng và đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động; đảm bảo cho quân đội được xây dựng theo những nguyên tắc tổ chức phù hợp với hệ tư tưởng, với đường lối chính trị, quân sự và đường lối tổ chức của Đảng, của giai cấp công nhân.

Ba là, Đảng lãnh đạo tổ chức lực lượng, xây dựng cơ cấu biên chế của quân đội ngày càng phù hợp, tính hiệu quả cao.

Quán triệt sâu sắc nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, căn cứ vào điều kiện cụ thể của đất nước trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn nhất quán tư tưởng xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ. Trong lãnh đạo tổ chức xây dựng lực lượng, Đảng lãnh đạo việc xây dựng quân đội với quy mô cơ cấu, biên chế, tổ chức các quân chủng, binh chủng, quân đoàn, binh đoàn, các cơ quan, đơn vị, nhà trường… cân đối, hợp lý, vừa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt, vừa đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đảm bảo cho quân đội luôn hòan thành tốt mọi nhiệm vụ mà nhân dân tin tưởng, giao phó.

Bốn là, Đảng lãnh đạo việc xây dựng và phát triển nền khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam, làm cơ sở để huấn luyện, chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống.

Khoa học và nghệ thuật quân sự là một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội ta. Ngày nay, để đối phó thắng lợi cuộc chiến tranh xâm lược có sử dụng vũ khí công nghệ cao đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, trong đó lãnh đạo phát triển khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam, làm cơ sở để huấn luyện bộ đội và chuẩn bị các phương án tác chiến, sẵn sàng đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược có sử dụng vũ khí công nghệ cao của chủ nghĩa đến quốc và các thế lực thù địch.

Năm là, Đảng lãnh đạo đảm bảo vũ khí, trang bị và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, Đảng ta đã lãnh đạo rất thành công việc đảm bảo vũ khí, trang bị cho quân đội ta. Hiện nay, trong điều kiện mới, việc đảm bảo vũ khí, trang bị đòi hỏi Đảng phải lãnh đạo chặt chẽ việc mua sắm, sản xuất, cải tiến, phát triển các loại vũ khí, trang bị cho phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu của quân đội, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của quân đội ta.

Cùng với việc lãnh đạo đảm bảo vũ khí, trang bị cho quân đội, việc lãnh đạo công tác nuôi dưỡng bộ đội, bao gồm toàn bộ những vấn đề đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ quân đội là một nội dung đặc biệt quan trọng. Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội là thiết thực tạo ra động lực chính trị - tinh thần to lớn của cán bộ, chiến sĩ; đảm bảo cho bộ đội có sức khỏe dẻo dai để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong bất cứ tình huống nào.

Sáu là, Đảng lãnh đạo tiến hành đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị

Công tác đảng, công tác chính trị là một bộ phận rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; có vai trò quan trọng trong tổ chức và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội trực tiếp xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến, đấu; xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội vững mạnh, xây dựng các tổ chức quần chúng trong quân đội vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ. Thực tiễn lịch sử chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta đã chứng minh vai trò to lớn của công tác đảng, công tác chính trị, là “linh hồn, mạch sống” của quân đội ta. Mọi biểu hiện hạ thấp vai trò của công tác đảng, công tác chính trị thực chất là hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng. Cho nên, đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn đòi “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch là yêu cầu nhiệm vụ và là tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam lúc này. Đó là biểu hiện tập trung nhất sự tận trung với Đảng, tận hiếu với dân; là cuộc chiến đấu thầm lặng trong thời bình nhưng vô cùng quyết liệt, mạnh mẽ của người quân nhân cách mạng được mang tên “Bộ đội Cụ Hồ”. 

Thiếu tướng, PGS, TS, NGND. NGUYỄN BÁ DƯƠNG, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự Bộ Quốc phòng