Tại lễ dâng hương, trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu đã ôn lại cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Đồng chí Lê Duẩn tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 7-4-1907 trong một gia đình lao động có truyền thống yêu nước tại làng Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trong những năm tháng vô cùng khó khăn, ác liệt của chiến tranh, đồng chí đã chiến đấu, xây dựng và củng cố các cơ sở cách mạng, chuẩn bị cuộc kháng chiến lâu dài chống xâm lược. 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương và Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Lê Duẩn không chỉ là nhà hoạt động chính trị kiên định mà còn là kiến trúc sư chiến lược của Đảng. Đồng chí đã cùng Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định đường lối, chính sách của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khoa học quân sự cách mạng Việt Nam đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động khác, qua đó góp phần cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới chống chủ nghĩa đế quốc, thực dân… 

Suốt đời phấn đấu theo chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cống hiến cho lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì tự do hạnh phúc của nhân dân, Tổng Bí thư Lê Duẩn là hiện thân sinh động của người chiến sĩ Cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Lịch sử nước nhà mãi mãi khẳng định công lao to lớn và những cống hiến xuất sắc của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương của Tổng Bí thư Lê Duẩn sẽ luôn tỏa sáng trong thế hệ hôm nay và mai sau.

Theo TTXVN