Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội và đại diện các sở, ngành, đoàn thể của thành phố. 

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo thành phố Hà Nội để bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. 

Trước tượng đài V.I.Lênin, các đồng chí trong đoàn đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của V.I.Lênin đối với sự nghiệp cách mạng thế giới, nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết một lòng, kiên định thực hiện lý tưởng và con đường cách mạng vô sản; xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần vào sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới./. 

TTXVN