Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

leftcenterrightdel
Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) khai mạc ngày 4-5 và bế mạc ngày 10-5. Ảnh: Baochinhphu.vn

Báo Quân đội nhân dân đăng toàn văn các nghị quyết quan trọng nêu trên tại địa chỉ: https://www.qdnd.vn/ giúp bạn đọc thuận lợi nghiên cứu, học tập tổng thể các chủ trương, giải pháp lãnh đạo của Trung ương. Cùng với đó, trên báo in hằng ngày, Báo Quân đội nhân dân đăng tải lần lượt các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bắt đầu từ số báo hôm nay.

QĐND